Выборы в Верховную Раду

Програма партії Всеукраїнське об’єднання "Громада"

1. Вступ

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" — це високоорганізована політична сила ліво-центристського спрямування, яка виступає продовжувачем кращих традицій українських громад і є спадкоємницею соціал-демократичного руху в Україні, провідниками якого були Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський.
Стратегічною метою партії ВО "Громада" є побудова в Україні міцної демократичної держави з високоефективною, глибоко інтегрованою у світові та європейські процеси, здатною реагувати на усі виклики пост-індустріального суспільства економікою та дієвою системою соціального захисту громадян.
Шлях до реалізації нашої стратегічної мети вбачаємо у реальному, а не декларативному розподілі влади на законодавчу, виконавчу та судову, побудові в Україні потужного громадянського суспільства з законодавчо гарантованими важелями впливу на діяльність владних інституцій, реалізації європейських принципів самоврядності територіальних громад.
Розглядаючи державу як інститут, покликаний обстоювати солідарні інтереси громадян, вважаємо, що права людини в Україні мають бути пріоритетними над інтересами влади.
Для досягнення програмних цілей співпрацюємо з державними органами, іншими політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними конфесіями, відстоюючи при цьому власні оцінки політичної ситуації і шляхів подальшого суспільного розвитку.
Готові нести відповідальність за долю України, за її перетворення на заможну і могутню європейську державу, гарантувати її незалежність і безпеку.
Впевнені, що поставлені завдання реальні, бо вони ґрунтуються на об’єктивних законах розвитку людської цивілізації.

2. Місце партії ВО "Громада" в політичному житті.

Системна криза, у якій перебуває Україна протягом останніх років викликана насамперед неготовністю державних інституцій до переходу до парламентсько-президентської форми влади й побудови у державі ефективної системи самоврядування. Після президентських виборів 2004 року Україна стала на шлях кардинального очищення від наслідків авторитарного правління, всевладдя фінансово-олігархічних груп. Однак, у владних структурах досі продовжують сприймати демократію, в основному, як можливість зміни одних груп впливу іншими. Відтак у владі і далі продовжується практика загравання з фінансово-політичними елітами країни й нехтування інтересами простих громадян, які і є основним джерелом влади.
Вісім років перебування політичної партії Всеукраїнське об‘єднання "Громада" в жорсткій опозиції до тоталітарної влади привчили нас до жорстких дій у відстоюванні соціальних прав і громадянських свобод наших громадян. Тому нині, говорячи про співпрацю з новою владою, "Громада" говорить про поєднання зусиль всіх патріотичних сил навколо ідеї формування в Україні повноцінного громадянського суспільства, боротьби за нову якість життя та духовне відродження нашої Батьківщини. Ми не дивимося на кольори партійних стягів, а говоримо про готовність співпрацювати з усіма політичними партіями, котрі поділяють наші пріоритети й готові працювати на об‘єднання держави на основі спільних проблем, що близькі мешканцям усіх регіонів України.
Політичні процеси, що відбувається нині в Україні, характеризуються масовим відходом партій від класичних принципів позиціонування у політичному спектрі. При декларованій близькості основних засад програм політичних партій акцент робиться на особистостях лідерів та другорядних суспільних проблемах, які використовуються як основна технологія сегментування електорального поля. Остання проблема вже нині призвела до поглиблення політичного розколу між різними регіонами держави. Аби запобігти цьому процесові партія "Громада" виступає з об‘єднавчих позицій на принципово нових засадах зближення півночі та півдня, заходу і сходу України.
Разом з тим, ми вітаємо політичні тенденції останніх років, зокрема, взаємне проникнення ідеологій та поступову відмову провідних політичних сил від радикалізму й екстремізму. Як незаперечний позитив ми розцінюємо і процес інтеграції і відомих, і маловпливових партій у більш потужні блоки, або об’єднання. Проте ми далекі від тих принципів, на яких відбувається це об‘єднання. Партії нині консолідуються навколо декількох основних центрів впливу, — Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, опозиції, — а не навколо програмних ідеологічних принципів. А це означає що суспільство у найближчі роки не може бути застраховане від перманентних політичних криз.
Соціал-демократична орієнтація "Громади" передбачає принципово нові підходи до формування влади як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, нові прогресивні засади створення політичних союзів, об’єднань різних політичних сил, що обстоюють національні інтереси України.
Партія Громада" виступає проти прямої конфронтації зі своїми політичними опонентами, а прагне йти шляхом компромісу, порозуміння і поєднання зусиль для національного відродження України.
Сенс нашої діяльності полягає в тому, щоб за допомогою критичного підходу, змагальності прогресивних ідей домагатися позитивних змін у сфері законодавства, організації виробництва, суспільного життя, соціального захисту населення, реалізації стратегії європейського вибору. Засади інтегруючого конструктивізму є новим, але потужним елементом діяльності партії, який забезпечить проникнення партії у різні сфери життя, сприятиме підвищенню авторитету і боєздатності партії, задіє її практичний потенціал.

3. Основні положення ідеологічної платформи

Ідеологічна платформа "Громади" — гармонійний синтез європейського соціал-демократизму, української національної ідеї та загальнолюдських християнських цінностей. У цьому сенсі ми вважаємо ідейно близькими політичні платформи Християнсько-демократичного союзу Німеччини, соціал-демократичних партій Чехії і Швеції, лейбористів Австрії і Великої Британії.

Соціал-демократія — політична течія і політична думка, яка ставить за головну мету звільнити людей від будь-яких форм пригнічення, створити умови для всебічного розвитку особи і громадянського суспільства.

Основними цінностями соціал-демократії, її суспільно-політичним фундаментом є Свобода, Справедливість, Солідарність, Демократія та Рівноправність.

Свобода

Це право на самостійний розвиток особи на основі індивідуальної відповідальності, підкріпленої власністю і захищеної законом.

Справедливість

Однакова для всіх громадян свобода у правах і рівна відповідальність перед законом, рівні можливості всіх для розвитку і вдосконалення своїх індивідуальних здібностей та прагнень, їх суспільна підтримка.

Солідарність

Передбачає велике духовне усвідомлення і розуміння того, що люди потрібні одне одному, як потрібні повага, підтримка, допомога інших, те, що всіх нас об’єднує. Це усвідомлена кожним громадянином потреба допомога та ближньому як з суто християнських почуттів, так і з міркувань підвищення загальних стандартів життя.

Демократія

Це — правління народу, обране народом, водночас і відповідальність народу за долю своєї держави. Це можливість для кожного та усіх відкрито виявляти свої інтереси, узгоджувати їх за допомогою розумних компромісів.

Рівноправність

Створення рівних можливостей для процвітання суспільства і кожної особи.

Українська національна ідея — це складний універсальний феномен національного буття, що охоплює його духовно-інтелектуальні, морально-етичні, державно-політичні, соціально-економічні, конфесійні, інформаційні та соціально-психологічні аспекти.

Загальнолюдські християнські цінності.

Рівність усіх людей перед Богом, свобода і справедливість, віра, милосердя, взаємодопомога і толерантність, захист та допомога слабким і бідним.

Суспільний мир та добробут кожного залежить від того, наскільки глибоко ввійшли у суспільну свідомість ці цінності.

4. Стратегічна мета та політичні пріоритети

Стратегічною метою партії є побудова демократичного громадянського суспільства, яке забезпечує народовладдя в рамках правової держави, реальну рівноправність всіх етнічних спільнот і соціокультурних груп, розвиток ринкової економіки з потужною системою соціального захисту населення, гарантовані державою можливості для повної самореалізації людини.

Для України, як держави, економіка якої лише недавно була визнана ринковою, все ще характерна значна диспропорція у рівні прибутків власників основних виробничих фондів та зарплатнею найманих робітників, загальним рівнем соціального забезпечення громадян. Ця особливість і визначає пріоритети політичної стратегії партії "Громада":

· соціал-демократична концепція розвитку суспільства;

· українська національна ідея як державна самосвідомість;

· соціальна держава, соціальний захист, соціальна справедливість;

· рівноправність форм власності, формування середнього класу;

· демократія, державне будівництво, правова держава;

· громадянське суспільство, розвиток самоврядності територіальних громад;

· партія і релігія, держава і церква.

4.1. Соціал — демократична концепція і українська національна ідея

Стратегія партії "Громада" визначає політичні перетворення в Україні як логічну послідовність окремих фаз розвитку, на кожній з яких певні програмні цілі партії набуватимуть першочергового значення у відповідності до конкретних умов і вимог розвитку держави та суспільства.

Ці пріоритети визначалися як закономірний результат історичної еволюції посткомуністичних східноєвропейських країн.

Переважна більшість розвинених європейських країн будує свій добробут і історичний поступ на засадах соціал-демократії. Модифікації соціал-демократичної концепції можуть бути відмінними в різних країнах в залежності від їх національних та історичних особливостей. Але її перевага і привабливість для європейських народів в тому, що вона орієнтовна на досягнення компромісу між інтересами громадянина і держави, власника і найманого робітника, досягнення соціальної злагоди і соціального партнерства на основі балансу інтересів та ефективної системи представницької демократії.

Соціал-демократична концепція найкраще відповідає українським національним традиціям, системі християнських цінностей та характеру економічних ринкових перетворень в Україні.

Одним із її основних принципів є принцип толерантності, терпимості, обов’язкового вирішення соціальних конфліктів шляхом політичного діалогу і компромісу, за рахунок балансу інтересів. Соціал-демократична перспектива є абсолютно співзвучною українському національному менталітету, національній ідеї. Партія "Громада" вважає, що ідея державного будівництва в Україні має базуватися на українській національній ідеї і повинна враховувати позицію громадянського суспільства. Ми розглядаємо її як концепцію, світогляд, світорозуміння, як інстинкт народу до самозбереження і самоусвідомлення.

Саме завдяки тому, що національна ідея жила в серцях і думах наших батьків та прадідів, ми сьогодні маємо змогу власним розумом господарювати на своїй землі, втілювати в життя те, про що вони тільки мріяли. Завдання держави забезпечити відповідні умови для ефективного господарювання та саморозвитку.

Українська національна ідея, як державна самосвідомість, виражає волю народу до незалежності.

В рамках європейського соціал-демократизму цей процес набув загальнолюдського прогресивного характеру, що сприяє піднесенню української спільноти до рівня зрілої політичної нації. Соціал — демократизм поступово стає консолідуючим фактором розвитку української спільноти.

Орієнтація на європейську модель соціал-демократизму є виграшною із геополітичної точки зору: подібна орієнтація є однією з домінуючих у політичному розвитку не лише багатьох посткомуністичних країн, а й провідних держав Європейського Союзу. Разом з тим вона не несе у собі засад, які б слугували приводом для конфронтації з Росією, а навпаки — слугує серйозним фундаментом для становлення реального стратегічного партнерства.

Таким чином, європейський соціал-демократизм та українська національна ідея, яка органічно включає християнські цінності, — це ті наріжні камені, що визначають політичну стратегію нашої партії у найближчій історичній перспективі.

4.2. Соціальна держава, соціальний захист

Одним із фундаментальних політичних пріоритетів партії "Громада", що може стати фактором консолідації суспільства, є установка на створення соціальної держави. Така держава безпосередньо не реалізує функцію створення і накопичення суспільного багатства, але опосередковано забезпечує функцію його перерозподілу.

Держава відповідає за підтримання соціальної стабільності. Вона має гарантувати людям достойний прожитковий рівень незалежно від ринкових прибутків.

В особі держави кожен власник бачить гаранта недоторканності своєї власності, а незахищені верстви населення — гаранта прожиткового мінімуму, достатнього для повноцінного задоволення найперших потреб людини. При цьому держава бере на себе зобов‘язання встановлення паритету між рівнем прибутку власника та матеріальною винагородою найманого робітника.

Таким чином, держава не лише забезпечує економічні і політичні свободи, рівноправність усіх форм власності, але разом з тим бере на себе відповідальність за добробут найбідніших, соціально незахищених верств населення. Саме це може стати запорукою довіри до держави, участі людей у реформах і підтримки ними курсу реформ, широкого розвитку господарської ініціативи і підприємливості населення.

Довіра до уряду, до системи державно-правових фінансових інститутів є вирішальною передумовою нагромадження внутрішніх інвестицій та економічного росту.
Партія "Громада" прагне до забезпечення гідного життя родинам, належного виховання і навчання дітей, спокійної і заможної старості батьків. Ми повинні посилити соціальний захист населення адекватно кризовим умовам нинішньої стадії розвитку ринкових відносин.
Пропонуючи нову соціальну стратегію, партія "Громада" вважає невідкладним завданням:
 — Провести пенсійну реформу, збільшити щомісячні розміри пенсій, гарантувати соціальну пенсію громадянам, які з різних причин були позбавлені можливості робити пенсійні заощадження на рівні, що перевищує офіційно встановлений прожитковий мінімум.
 — Ввести систему випереджуючої індексації зарплат, пенсій та інших соціальних виплат відповідно до прогнозованих темпів інфляції з урахуванням коефіцієнту зростання валового внутрішнього продукту.
 — Впровадити різні напрями соціального страхування — пенсійного, медичного, за інвалідністю або хронічною хворобою, при втраті роботи.
 — У зв‘язку з катастрофічним скороченням тривалості життя в Україні скоротити вік виходу на пенсію: для жінок — до 52 років у містах і 50-ти у сільській місцевості, для чоловіків — до 58 років у містах і 55-ти у сільській місцевості. Забезпечити право обіймати посади у державних та приватних структурах всім працюючим пенсіонерам зі збереженням повного обсягу пенсій та зарплатні.
 — Всі відрахування (у різних формах) від фонду заробітної плати робити на іменні рахунки громадян України як джерела фінансування їх соціальних потреб та пенсійного забезпечення.
 — Забезпечити систему найму робітників та спеціалістів виключно на контрактних засадах. Для вирішення трудових суперечок між працедавцем та найманим робітником ввести інститут паритетних комісій.
 — Вдосконалити загальнодержавну мережу закладів підвищення кваліфікації працівників та навчання новим професіям, широко практикувати їх перепрофілювання в межах робочого часу за рахунок установи чи підприємства.
 — Запровадити механізм державного сприяння приватному підприємництву, малому та середньому бізнесу, як основі становлення потужного середнього класу. Ввести механізм державних гарантій при кредитуванні проектів у сфері малого та середнього бізнесу.
 — Відновити та розширити мережу інтернатів і будинків для інвалідів, осіб хронічно хворих, тих, хто потребує довгострокового лікування, самотніх людей похилого віку, створити там гідні умови проживання.
 — Забезпечити рівний доступ застрахованих громадян до послуг медичних закладів будь-якої форми власності. Гарантувати право на безплатну найпершу медичну допомогу незалежно від наявності у громадянина страхового полісу.
 — Гарантувати розширення житлових пільгових кредитів, особливо молодим і багатодітним сім’ям. Забезпечити щорічне цільове виділення на соціальне будівництво в сільській місцевості інвестицій з державного бюджету.
 — Кожен громадянин країни повинен мати можливість використати своє конституційне право на обрання місця роботи за фахом та здібностями без будь-яких обмежень за ознакою віку, статі, національності, або політичних переконань.

4.3. Концепція соціальної справедливості

Одним із пріоритетів партії "Громада" на цьому етапі має стати концепція соціальної справедливості у її сучасному розумінні. В її основі має бути соціально-орієнтована, спрямована на європейську модель розвитку економіка, що базується на засадах конкурентності. Це обумовлено як політичною діяльністю партії, так і об’єктивними тенденціями, пов’язаними з економічною та соціальною інтеграцією України в європейські та світові структури.
Пріоритетним завданням "Громади" є створення дієвої системи соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення, адаптації всіх соціальних прошарків українського суспільства до життя в умовах ринкової економіки та конкурентного середовища.
В ширшому контексті концепція соціальної справедливості є одним із атрибутів (основних положень) тієї моделі, яка утверджується сьогодні в розвинених країнах Заходу. ЇЇ характерними ознаками є вплив держави на вирівнювання доходів, зменшення різниці між багатством і бідністю, більша соціальна відповідальність держави.
Такий підхід базується на соціально-демократичних принципах, морально-етичних цінностях, властивих для українського менталітету, на національних традиціях.
Саме він визначає роль і місце партії "Громада" в українському політикумі як партії соціал-демократичного спрямування.

4.4. Рівноправність форм власності, формування середнього класу.

Недоторканість приватної власності.

Починаючи з 1997 року, партія "Громада" спрямовує свої зусилля передусім на демократизацію економічного життя, зокрема, демократизацію відносин власності. Враховуючи те, що в класичному варіанті держава повинна гарантувати існування всіх форм власності (суспільної, приватної і державної), партія "Громада" вважає пріоритетним розвиток саме приватної власності з орієнтацією на прискорені (випереджаючі) темпи формування середнього класу.
Саме він повинен стати соціальною базою партії "Громада". Лише з формуванням чисельного і заможного середнього класу можна сподіватися на досягнення відносної соціальної стабільності суспільства і забезпечення базових конституційних свобод і прав людини.
Процес соціального розшарування в Україні, що супроводжується ослабленням середнього класу, дедалі зростаючою різницею між багатством і бідністю, несе в собі реальну небезпеку для цивілізованого розвитку держави. Тому партія ВО "Громада" виступає за державну підтримку та сприяння розвиткові підприємницької ініціативи, малого та середнього бізнесу, а разом з тим й за кардинальну зміну підходів у системі розподілу прибутків крупних приватних підприємств. Вважаємо за необхідне запровадження системи укладення меморандумів між власниками підприємств та державою щодо нормативів спрямування частини прибутку на забезпечення соціальних потреб найманих робітників.
Держава має забезпечити соціальну функцію приватної власності таким чином, щоб вільна господарська ініціатива не суперечила досягненню соціально значимих цілей. Держава відповідальна за реалізацію відносин власності в країні, їх координацію, спрямовану на забезпечення соціальної стабільності та баланс інтересів.
З метою запобігання незаконному захопленню власності "Громада" виступає за введення кримінальної відповідальності за так звані рейдерські захоплення об‘єктів. "Громада" виступає за скасування терміну давності щодо кримінальної відповідальності за економічні злочини.
Необхідно розвивати ринкову економіку в поєднанні з державним регулюванням економічних та соціальних процесів. Адже це є головний принцип, за яким живе постіндустріальне суспільство у передових державах Європи.
Партія "Громада" виступає за нову економічну політику України, яка має започаткувати широкомасштабну, глибинну структурну перебудову всіх складових економіки — виробничо-інвестиційної, науково-технологічної, інституціональної, соціальної та регіональної.

4.5. Демократія. Правова держава. Політичний плюралізм.

На нинішньому етапі історичного розвитку України політичним пріоритетом партії "Громада" залишатиметься становлення представницької (парламентської) демократії і розбудова української державності. Ми чітко стоїмо на позиції подальшого розвитку парламентсько-президентської форми влади з поступовим переходом більшості важелів впливу на внутрішню державну політику виключно до парламенту.
В рамках представницької демократії формуються ефективні механізми підзвітності всіх владних структур народові через систему громадських інституцій, розподілу влади між різними її гілками.
Вдосконалення демократичного народовладдя, політична структуризація Верховної Ради, створення уряду, відповідального перед парламентом, розвиток місцевого самоврядування через розширення повноважень територіальних громад залишається для нас важливим пріоритетом політичної стратегії.
Особливої уваги потребує реформування системи місцевого самоврядування у відповідності із соціально-економічними реаліями, національними культурними традиціями, Європейською Хартією місцевого самоврядування та вимогами щодо реформування застарілого адміністративно-територіального поділу. Поглиблення європейської інтеграції України, перехід на нові стандарти державного будівництва визначають нашу орієнтацію на більшу самоврядність територіальних одиниць, їх самодостатній розвиток як запоруку сильної держави.
Тому наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити на конституційному рівні баланс повноважень державної влади, запровадити механізм взаємних стримувань і противаг задля ефективної взаємодії Президента України, парламенту і уряду, органів центральної і регіональної влад та місцевого самоврядування.
Оптимізувати структури і чисельність центральних і місцевих органів державної влади, виходячи із їх функціонального призначення та необхідності регулювання життєво важливих сфер народногосподарського і соціально-культурного комплексу.

4.6. Громадянське суспільство. Розвиток територіальних громад.

Концепція громадянського суспільства знаменує якісно новий рівень демократизації, коли всі дії держави стають об’єктом повсякденного критичного аналізу і контролю, в тому числі і з боку політичної опозиції, на предмет їх адекватності потребам розвитку людини, її самореалізації. Інститути громадянського суспільства функціонують у правовому просторі держави, залишаючись водночас не підзвітними й не підконтрольними їй. Саме завдяки цьому вони спроможні забезпечувати баланс інтересів держави та особи і гармонізувати суспільні відносини в цілому.

Ідея громадянського суспільства розвивалася протягом століть, вона передбачає високий рівень зрілості нації, а також наявність певної культурної традиції. Таке суспільство є соціально і політично структурованим.

Пріоритетом політико-ідеологічної роботи "Громади" стає сприяння розвитку системи інституцій громадянського суспільства.

Одним з ключових елементів утвердження формування громадянського суспільства є розвиток самоврядності територіальних громад.

Територіальна громада — це природна людська спільнота, яка існує на засадах самоорганізації та самоврядування. Її члени повинні мати права та реальну можливість на управління земельними ресурсами, комунальним майном та іншими ресурсами, що належать до спільної власності громади.

Потрібно подолати відчуження громадян від влади, формуючи дієздатні самоврядні територіальні громади з широким колом повноважень.

Громадівці повинні створювати або вкорінюватися у неурядові, масові, громадські структури, молодіжні і жіночі спілки, ветеранські, профспілкові організації, регіональні земляцтва та непарламентські політичні об’єднання.

Пріоритетними тут залишаються орієнтація соціальної політики на створення широкої мережі державних та недержавних служб допомоги сім’ї, впровадження нових технологій, соціально-психологічної адаптації до ринкових умов.

Створення реальних можливостей для досягання балансу всіх різноманітних інтересів, представлених у суспільстві, в рамках правової держави дозволять забезпечити механізми справжнього народовладдя, контрольованості всіх владних структур народом, розкріпачать могутній потенціал народу і приведуть до національного відродження України.

Партія "Громада" здійснюватиме політичні, законодавчі та інші ініціативи для вирішення складних проблем міжнаціональних відносин для запобігання будь-якій дискримінації за національною ознакою.

Послідовно дотримуючись цивілізованих правових принципів регулювання міжетнічних та міжнаціональних відносин, партія "Громада" сприятиме розвитку національно-культурної автономії етнічних меншин з метою збереження їхньої культурної і мовної самобутності. Водночас "Громада" чітко дотримується того принципу, що забезпечення усіх культурних потреб національних меншин не може йти у розріз з правами титульної нації.

Ми свідомі того, що Україна, як держава, була створена для забезпечення прав української політичної нації. Тому усі етнічні меншини, які проживають на території України, можуть і повинні розраховувати на державну підтримку своїх культурних і духовних потреб, оскільки всі вони є часткою української політичної нації.

4.7. Партія і релігія, держава і церква.

Політика партії "Громада" щодо церкви та релігії визначається відповідно до Конституції та законів України, міжнародних зобов’язань України про захист свободи віросповідання та віровираження.

Послідовно дотримуючись конституційних положень про те, що свобода совісті є одним із основних прав людини, партія діє в напрямі реального забезпечення конституційних гарантій щодо свободи совісті, відокремлення церкви від держави у відповідності із Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод. Вона виходить із того, що усі релігійні конфесії України мають рівні права, а кожен громадянин має право вільного вибору конфесії, релігійних переконань.

Партія "Громада" розглядає релігійні організації як повноправні суб’єкти суспільного життя.

Партія дотримується принципу невтручання держави у міжконфесійні та внутрішньоконфесійні конфлікти. Разом із тим "Громада", як політична сила, що сповідує християнські цінності, вона виступає за плідне співробітництво і партнерство з національними та міжнародними релігійними організаціями, розвиток екуменічного (об’єднавчого) руху, діалог різних релігій, досягнення міжконфесійної злагоди та гармонізації відносин між державою та церквою.

5. Економічна політика

Відстоюючи принципи побудови в Україні відкритої соціально орієнтованої економіки, партія "Громада" пропонує нову стратегію національної економічної політики для умов постіндустріального суспільства.

Основний її зміст:
 — трансформація політики економічних реформ у політику раціональних економічних дій;
 — інтеграція України в єдиний європейський і світовий економічний простір;
 — орієнтація на інвестиційно-інноваційний шлях економічного розвитку;
 — оптимізація місця України в світовій системі розподілу праці зі ставкою на наукомісткі виробництва;
відродження національного виробника та національного товаровиробництва, створення ефективного і самодостатнього народногосподарського комплексу;
 — створення національного інвестиційного потенціалу та орієнтація на особисту економічну свободу громадян;
 — регулювання відносин власності за принципами прозорості, рівності та вільного доступу, що передбачає широке застосування механізму банкрутства, формування потужного фондового ринку;
 — пріоритетність застосування в Україні наукомістких, енерго-зберігаючих технологій з паралельним розвитком галузей, розрахованих на швидку віддачу (агропромисловий комплекс, виробництво продуктів харчування, легка промисловість);
 — орієнтація на національний потенціал, на випробувані часом механізми ринкового саморегулювання з широким застосуванням системи державного стимулювання.
Реалізація економічної політики, яку пропонує партія "Громада", передбачає:

5.1. У сфері ринкового реформування.
Цілковиту самостійність суб’єктів підприємницької діяльності в ухваленні ними господарських рішень. Мета цього кроку — позбутися зарегульованості економіки та чиновницького свавілля в господарському управлінні.

Демонополізація ринку та створення системи вільної конкуренції.

Вільний, рівноправний і відкритий доступ до кредитів, у тому числі і державних.

Пріоритетне (державне і недержавне) фінансування проектів, орієнтованих на створення в Україні замкнутих циклів виробництва та самодостатньої економіки.

Максимальне державне сприяння розвитку виробництв, побудованих на основі наукомістких технологій.

Лібералізацію внутрішньої політики з уведенням цінових обмежень лише на товари, що виробляються за державним замовленням та державними монополіями.

Проведення протекціоністської політики щодо обмеження імпорту продукції, аналоги якої виробляють в Україні (оскільки вступ до Світової організації торгівлі обмежує права на введення жорстких митних тарифів).

Орієнтацію приватизації не лише на отримання коштів від продажу об’єкта, а й на ефективний постприватизаційний менеджмент.

Введення механізму гарантій прав інвестора як вітчизняного, так й іноземного.

Стимулювання розвитку науково-технічного потенціалу та наукомістких технологій шляхом уведення нормативу щорічних бюджетних відрахувань на розвиток науки не менше трьох відсотків від ВВП.

5.2. У сфері грошово-фінансової політики:

Переорієнтацію банківської системи з короткострокового кредитування на середньо— та довгострокове шляхом уведення облікової ставки Національного банку на рівні прогнозованої щорічної інфляції. Такий крок призведе до зниження ставок банківських кредитів і зробить їх доступними для виробника.

Створення спеціалізованих кредитних установ: іпотечного, земельного банків тощо. Державні гарантії надання позик під розвиток малого та середнього бізнесу.

Обслуговування коштів фондів соціального, медичного, пенсійного страхування фінансовими установами, яким надано державні гарантії ліквідності.

Створення широкої мережі кредитних спілок з правами небанківських фінансових установ.

Залучення приватних іноземних інвестицій у банківську сферу. Створення умов для діяльності іноземних банківських установ спільно з українськими банками, що стане основою для зниження кредитних ставок й водночас слугуватиме запобіжником від потрясінь внутрішнього фінансового ринку.

Зняття обмежень на продаж та купівлю вільноконвертованої валюти резидентами України за умови 100-відсоткового повернення ними валютної виручки в Україну.

Знаття обмежень на купівлю — продаж валюти фізичними особами.

Введення системи вільного курсоутворення на основі попиту і пропозиції за умови обігу у державі єдиної валюти — гривні.

Проведення загальної реструктуризації внутрішніх боргових зобов’язань, їх погашення шляхом переоформлення в довгострокові грошові чи майнові зобов’язання.

Повне погашення боргів Ощадбанку СРСР перед українськими вкладниками шляхом емісії облігацій внутрішньої державної позики з щорічною дохідністю не менше 12 відсотків (з урахуванням індексу інфляції).

Використання у всіх внутрішніх розрахунках лише грошових коштів у гривні.

5.3. У податковій політиці:

Негайно зняти усі податкові навантаження на фонди заробітної плати підприємств, увівши замість солідарної системи соціальних виплат систему індивідуального соціального (пенсійного, медичного тощо) страхування. Такий крок повинен привести до легалізації усіх форм грошових виплат громадянам.

Ввести єдиний податок на всі форми доходів громадян (зарплатня, доходи від продажу майна, дивіденди, депозити тощо) на рівні 10 відсотків.

Жорсткі обмеження рівня рентабельності можливі лише щодо державних монополій.

Податок на додану вартість замінити податком з продажу, який би автоматично утримувався з кожної купівлі-продажу.

Усі види і форми податкових платежів мають бути єдиними для всіх суб’єктів підприємницької діяльності від форми власності та складу співзасновників.

Законодавчими пільгами щодо сплати прибуткового податку протягом перших 5-ти років діяльності мають користуватися інвестиційні проекти у сфері малого та середнього бізнесу.

Ще однією пільгою у законодавстві може бути звільнення від сплати прибуткового податку усіх працюючих осіб віком до 25 років.

5.4. У сфері промислової політики:

Орієнтація на формування національної самодостатньої економіки, створення ринку національних товарів та послуг.

Розвиток вітчизняних підприємств на основі національного інвестиційного потенціалу з орієнтацією на наявні продуктивні сили.

Пріоритетність конкурентоспроможних, високоліквідних галузей, здатних не лише домінувати на власному ринку, а й конкурувати на зовнішньому ринку. При цьому важливо максимально використати ті переваги, які надає Україні приєднання до СОТ. Це:

— авіакосмічна галузь,

— машино— та суднобудування,

— металургійний комплекс,

— створення замкнутого ядерного та алюмінієвого циклу,

— відроджений агропромисловий комплекс з якісно новим рівнем переробки сільгосппродукції.

Зовнішню політику України у сфері економіки має бути скеровано на виборювання для держави власного сегмента у світовому розподілі праці.

Наше завдання і в тому, щоб створити законодавчу базу щодо захисту інтересів українців, які працюють за межами держави.

Енергозатратність вітчизняної економіки вимагає орієнтації держави на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку. Державна підтримка має бути надана впровадженню в Україні науковомістких, енергозберігаючих технологій.

5.5. У сфері реформування АПК:

Конкурсне розміщення державного замовлення на продукцію агропромислового комплексу.

Відновлення цінового паритету між промисловою продукцією та продукцією АПК.

Державна підтримка програм розвитку насінництва та племінного тваринництва.

Поглиблення земельної реформи шляхом створення ринку землі, але без права вилучення угідь зі сівозміни.

Рівність усіх форм власності на селі, державна підтримка розвитку фермерських господарств та сільської кооперації на засадах приватної власності на землю.

Введення системи іпотечного кредитування сільсько-господарського виробництва методом земельної застави.

Стимулювання приватного житлового будівництва для молодих сімей на селі за рахунок державних цільових безвідсоткових позик.

Пільгове оподаткування виробництв, що належать до сфери малого й середнього бізнесу, які працюють у сільській місцевості.

5.6. Обороноздатність держави:

З метою підвищення боєздатності Збройних Сил України с

-5
Просмотров: 2515
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
 • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
 • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
 • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
 • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
 • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
 • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
 • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
 • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

1
Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
 • 5/10
  10.08.2012 11:45 Viverraxx Forever
  Программа — сплошная вода в духе школы марксизма-ленинизма.
Новости про выборы в Раду
Войти